ทีมแพทย์ → ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก)

ทพญ.สุปวีณ์ ชูช่วยสุวรรณ