ทีมแพทย์ → ศัลยกรรมทั่วไป

นพ.สมชาย ทองสม

นพ.ประพันธ์ เลขวัต

นพ.ธีรวัฒน์ ลิมป์พานิชกุล

พญ.จรัสศรี แซ่เจี่ย