ทีมแพทย์ → โรคหัวใจ

นพ.ฌอชนา วิเชียร

พญ.นิจนันท์ พิษาภาพ

พญ.ณัฏฐา อานนทวีศิลป์

พญ.การิตา ด่านพุทธพร