ทีมแพทย์ → อาชีวเวชศาสตร์

พญ.ธาริณี ตั้งกิจวาระฐี

นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์