ทีมแพทย์ → รังสีวินิจฉัย

นพ.วันชาติ เล้าประเสริฐ

พญ.ศุภลักษณ์ ปลอดเปลี่ยว

นพ.ภูวิทู สังข์ทอง

พญ.นัทธฤดี ลิ้มอุดมพร

พญ.ศิวิศิณี พงศ์พานิช

นพ.ธีระพล วิจิตรโสภา