ทีมแพทย์ → ทันตกรรม

ทพ.วินิจ โยธาพิทักษ์

ทพญ.จุรีพร ยังวนิชเศรษฐ

ทพญ.วรางค์รัตน์ เศวตศิลป์

ทพญ.สุปวีณ์ ชูช่วยสุวรรณ

ทพญ.พิมพ์ชนก ธีรธาดา

ทพญ.ปิยพร มังคลารัคตน์

ทพญ.อภิชญา แซ่ทั้ง

ทพญ.ศศิริน ศรศักรินทร์