ทีมแพทย์ → ทันตกรรม

ทพ.วินิจ โยธาพิทักษ์

ทพญ.จุรีพร ยังวนิชเศรษฐ

ทพญ.วรางค์รัตน์ เศวตศิลป์

ทพญ.สุปวีณ์ ชูช่วยสุวรรณ

ทพญ.จุฑาสิณี ชวลิตกุล

ทพญ.พิมพ์ชนก ธีรธาดา