ทีมแพทย์ → รังสีวิทยา

พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา

นพ.วันชาติ เล้าประเสริฐ

พญ.ศุภลักษณ์ ปลอดเปลี่ยว

นพ.ภูวิทู สังข์ทอง

พญ.นัทธฤดี ลิ้มอุดมพร

พญ.ศิวิศิณี พงศ์พานิช

พญ.นิธิมา ศรีเกตุ

นพ.ธีระพล วิจิตรโสภา

นพ.ศักดา เดชมณี

พญ.สุภาภรณ์ ชูประเสริฐ