ทีมแพทย์ → ศัลยศาสตร์

นพ.สุชาติ เจียมพจมาน

นพ.สมชาย ทองสม

นพ.ประพันธ์ เลขวัต

นพ.ธนพล วัชราภรณ์

พญ.เนตรชนก แซ่ซิ้ม

นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว

นพ.บดี สุขะประดิษฐ

นพ.ภราดร เจ็ดวรรณะ

นพ.ป่าน ขัมภลิขิต

นพ.ธีรวัฒน์ ลิมป์พานิชกุล

พญ.จรัสศรี แซ่เจี่ย

พญ.ศิรรัตน์ ชูศรี

นพ.ระวิทย์ ศมาวรรตกุล

นพ.เอกพงษ์ ตั้งวงศ์วาร

นพ.ปฏิภาณ กาญจนาภิรมย์

นพ.ปิติวรรธน์ สุทธินุ่น

พญ.สิตานันท์ แสงศรี

นพ.ภาคย์ มานะกุล