เจ้าหน้าที่บุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2562)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ


  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


งานที่รับผิดชอบ

1. งานด้านการจัดกิจกรรม

    - จัดทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ

   - ดูแล ประสานงานให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเวลาที่ได้กำหนดไว้

   - ดูแลรับผิดชอบในการสรุปผลของโครงการและค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม

2. งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายสวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย
หรือ E-mail: hr@thaksinhospital.com
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

ส่งที่ "สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)