วิสัญญีพยาบาล

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ


  • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิสัญญีพยาบาล
  • มีประกาศนียบัตร หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 

รายละเอียดงาน


      รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดยร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย เพื่อเลือกวิธีการและดำเนินการช่วยวิสัญญีแพทย์ในการทำการให้ยาระงับความรู้สึก รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นก่อนย้ายผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย

สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5136

สมัครงาน