นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • มีความสามารถในการใช้เครื่อง Echocardiogram /EST/Holter และ IABP
  • มีใบประกอบวิชาชีพ 

รายละเอียดงาน

  • เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนทำการสวนหัวใจ
  • เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการตรวจสวนหัวใจและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึก Hemodynamic ของผู้ป่วย
  • เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำการตรวจหัวใจด้วยเครื่อง Echocardiogram/EST/Holter/IABP
  • จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบคอมพิวเตอร์และทะเบียน


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)