เจ้าหน้าที่พยาบาล (NA) (IPD/OPD)

จำนวน 18 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ


  • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป หรือ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • ผ่านหลักสูตรการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุจากกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน
  • รับผิดชอบปฏิบัติการช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ในการตรวจรักษา ให้การพยาบาลผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกในการรับบริการหรือตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
  • ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้งาน

สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)