เภสัชกร

จำนวน 4 ตำแหน่ง


รายละเอียดงาน


  • รับผิดชอบในการจัดเตรียมยา จ่ายยา 
  • ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ยาของผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และเข้าใจการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
  • รับผิดชอบในงาน drug information service แก่ผู้ป่วย ญาติ และสหสาขาวิชาชีพ โดยหาข้อมูล รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์ 
  • เตรียมข้อมูลคัดเลือกยาเข้าเพื่อใช้ในโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน
  • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านยาให้กับบุคลากรอื่นในโรงพยาบาล
  • ควบคุมการจัดเก็บยาให้ได้ตามมาตรฐาน


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5136

สมัครงาน