เจ้าหน้าที่ข้อมูลฝ่ายพัฒนาคุณภาพและงานธุรการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาชา
  • สามารถใช้โปรแกรม SPSS, MS Office, ออกแบบและจัดทำเอกสารจาก Google Form

รายละเอียดงาน

     รับผิดชอบจัดทำข้อมูลของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ รวบรวมการรายงานเครื่องชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาล  จัดเก็บข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ สนับสนุนข้อมูล ตัวเลข สถิติ เพื่อไปใช้ในงานพัฒนาคุณภาพ รายงานโรคระบาด ดูแลงานสารบรรณ งานไปรษณีย์ งานส่งถ่ายเอกสารภายนอก(ระบบเอกสาร) และงานดูแล Stock ภายในหน่วยงาน


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)