เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย

จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ


  • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สต.43 / สต.8)

รายละเอียดงาน

      ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินเองได้หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการใช้รถนั่ง หรือเปลนอนนำส่งยังหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล และ สนับสนุนงานบริการอื่นๆ


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5136

สมัครงาน