พยาบาลวิชาชีพ (UR Nurse) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ


  • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ด้าน UR จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

      รับผิดชอบงานทบทวนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางการแพทย์ (Utilization Review) โดยการทบทวนการใช้ทรัพยากรในการรักษา เพื่อลดความสูญเสียจากการปฏิเสธจ่ายจากคู่สัญญา โดยยึดเงื่อนไขสัญญาความคุ้มครองสุขภาพของประกันคู่สัญญาเป็นหลัก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพแก่ผู้เกี่ยวข้อง    


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)