เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ


 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ทุกสาขา
 • รูปร่างดี บุคคลิกภาพดี มีพฤติกรรมดี เหมาะสมกับงานบริการ
 • สามารถพิมพ์สัมผัสได้ / ลายมือดี เขียนอ่านง่าย
 • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 

รายละเอียดงาน

 • มีหน้าที่ในการทำประวัติผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้ป่วย 
 • คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการบริการตามวัตถุประสงค์ 
 • จัดเก็บและให้บริการเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์และทีมผู้ดูแลรักษาพยาบาลมีข้อมูลการตรวจรักษาที่ถูกต้อง 
 • ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสารทางราชการ เพื่อเป๋็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ 
 • นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ต้อนรับ ทักทาย ให้คำแนะนำช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
 • รวมทั้งให้บริการรับสาย โอนสาย ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับผู้ใช้บริการภายนอกและภายในโรงพยาบาล

สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5136

สมัครงาน