นักโภชนาการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ


  • เพศหญิง อายุ  22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
                                      คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ
                                      คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์-การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด

รายละเอียดงาน

          รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลการผลิตและบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ/โภชนบำบัด และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้อาหารที่มีคุณภาพ เหมาะกับโรค สะอาด ปลอดภัย 

สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย
หรือ E-mail: hr@thaksinhospital.com
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

ส่งที่ "สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)