เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2564)

จำนวน ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศ หญิง อายุ 18 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดงาน

      เป็นผู้ช่วยเภสัชกร โดยรับผิดชอบในการคีย์ใบสั่งยา พร้อมจัดทำฉลากยา วิธีบริหารยา จัดยาและเตรียมยา ภายใต้การควบคุมของเภสัฃกร ดูแลพื้นที่การจัดเก็บยา คัดแยกยาหมดอายุ ทำลายยา รวมถึงการจัดการคลังยาเบื้องต้น เช่น การเบิกยา การนับสินค้าคงเหลือ การบำรุงรักษาเครื่องมือ เป็นต้น


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)