นักเทคนิคการแพทย์

จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ


  • เพศ ชาย/หญิง อายุ  22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)

รายละเอียดงาน

  • ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ เลือด ตรวจสอบคุณภาพการส่งตรวจตัวอย่างก่อนทำการวิเคราะห์ ในด้านความถูกต้องถูกคน และคุณภาพสิ่งส่งตรวจ
  • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยา ทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัย พยากรณ์ ติดตาม หรือประเมินสุขภาวะของผู้ป่วย
  • ทำการควบคุมคุณภาพต่างๆในห้องปฏิบัติการ ในขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจ ระหว่างการทดสอบ การรายงานผล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
  • ควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆทางห้องปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)