วิศวกรไฟฟ้า

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ


  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้านระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร ระบบปรับอากาศ
  • ไม่จำเป็นต้องมีใบ ก.ว.(แต่หากได้รับคัดเลือกเข้าทำงานจะต้องไปสอบ ใบ ก.ว. ตามเวลาที่กำหนด)
  • แนบข้อมูลประวัติการทำงาน ดังนี้  1. อธิบายความรับผิดชอบในงานที่เคยทำ   2. เตรียมโปรเจคต์งานสำคัญมานำเสนอ (กรณีเด็กจบใหม่ ให้นำเสนอโปรเจคต์จบ)   3. อธิบายความรู้ความเข้าใจในงานดูแลบำรุงรักษาอาคาร  4. นำเสนอสิ่งที่ต้องการเข้ามาพัฒนาโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน

  • ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการใช้งาน มีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมและข้อกฎหมาย
  • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษา
  • ประสานงานผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล

สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)