เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ


  • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
  • หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียดงาน
       1. งานบำรุงรักษาบ่อบำบัด และเครื่องจักรของโรงพยาบาล
       2. งานระบบปรับอากาศ
       3. งานระบบน้ำดี ปั๊ม บ่อน้ำ
       4. งานระบบไฟฟ้า
       5. งานระบบอื่นๆ เช่น ระบบแก๊สทางการแพทย์ , ตู้ดับเพลิง , HEAT PUMP เป็นต้น
       6. งาน OPERATE ประจำวัน เช่น ระบบน้ำอุ่น , เช็คเครื่องปั่นไฟ , เช็คระบบแก็สทางการแพทย์ , เช็คชิลเลอร์ เป็นต้น
       7. งาน SERVICE เช่น งานประปา , งานแสงสว่าง , เครื่องใช้ไฟฟ้า , โครงสร้าง เป็นต้น
       8. งานติดตั้งต่างๆ 


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)