เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ


  • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ / ความสามารถพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค, ระบบปรับอากาศ
  • หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบงานบำรุงรักษาตรวจสอบ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ตามขั้นตอนทางด้านเทคนิค ภายในโรงพยาบาล
  • ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ และทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  • ทั้งทำการจัดเตรียม จัดหาเครื่องมือที่มีความจำเป็น ที่จะต้องใช้ในงานซ่อมบำรุง งานติดตั้ง และซ่อมแซมทั้งด้านอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล
  • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่การทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่การทำงาน

สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)