นักกายภาพบำบัด

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย               อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา          ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)
  • ประสบการณ์           -
  • คุณสมบัติอื่นๆ         สื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน

       ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกายภาพบำบัด ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามได้รับมอบหมาย เป็นพี่เลี้ยงดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดใหม่ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัด


สวัสดิการพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ
• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน)
• สวัสดิการรักษาพยาบาลคู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องฟิตเนส
• โบนัสประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม
• หอพักพยาบาล

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์)
6. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรุณานำหลักฐานการสมัครงานฉบับจริงมายื่นในวันสมัครงาน หรือวันสัมภาษณ์งาน ที่โรงพยาบาลทักษิณ

"สำนักงานบุคคลโรงพยาบาลทักษิณ"
309/2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7727-8777 ต่อ 5134 , 5135
โทรสาร: 0-7727-8761
Line ID : hrtsh     (Update 12/02/2562)