ทีมแพทย์ → ออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกและข้อ)

นพ.สุชาติ เจียมพจมาน

นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว

นพ.บดี สุขะประดิษฐ

นพ.ปฏิภาณ กาญจนาภิรมย์

นพ.ปิติวรรธน์ สุทธินุ่น

นพ.ภาคย์ มานะกุล

นพ.รพี ระพิทย์พันธ์