ทีมแพทย์ → อายุรศาสตร์

นพ.จิม กำภู ณ อยุธยา

นพ.สมชาย หลีค้า

พญ.ยุพิน อ่อนแก้ว

พญ.สุภาภรณ์ ศักดาพันธุ์ไพศาล

พญ.ธนัฎฐา ศิรสวัสดิ์วรากุล แซ่อึ้ง

นพ.เจษฎา ฤทธิ์ธาทร

นพ.โสภณ เรืองดิษฐ์

นพ.พิชัย โรจนพิทยากร

นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์

นพ.ฌอชนา วิเชียร

นพ.พิทักษ์ ศาสตรสิงห์

นพ.พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป

พญ.วิมลิน โชคชัยกวิน

นพ.วิทวัส ศิริยงค์

นพ.วุฒิชัย วรพาสน์

พญ.วรวรรณ เพ็ญภัทรกุล

พญ.พุทธพร ทีปะปาล

นพ.กิจพงศ์ ชูพันธ์

พญ.มัทนา โกศิริสัญต์

พญ.ธาริณี ตั้งกิจวาระฐี