บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครอบคลุม ดังนี้

  -  การวิเคราะห์หาความเสี่ยงหรือแนวโน้ม ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
  -  การตรวจเบื้องต้นหรือการตรวจคัดกรอง
  -  การตรวจวินิจฉัย
  -  การตรวจสนับสนุนการรักษา
  -  การตรวจติดตามผลการรักษา

ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติและระบบ LAB INFORMATION SYSTEM (LIS) ที่ทันสมัย เพื่อให้มีการรายงานผลที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

และทันต่อความต้องการใช้ของผู้รับบริการและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ระบบประกันคุณภาพด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีการตรวจติดตามคุณภาพเป็นระยะๆ โดยใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551 เป็นหลัก

ขอบเขตการบริการ

  -  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 6 สาขา

•  งานเคมีคลินิก
•  งานโลหิตวิทยา
•  งานจุลทรรศน์วิทยา
•  งานภูมิคุ้มกันวิทยา
•  งานจุลชีววิทยา
•  งานธนาคารเลือด

  -  ให้บริการส่งต่อสิ่งส่งตรวจ ในกรณีที่มีการส่งตรวจพิเศษ (Special Test) หรือการตรวจวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5224