บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

          โรงพยาบาลทักษิณ มีการให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย โดยนักรังสีเทคนิค และรังสีแพทย์ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน อีกทั้งยังให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

เครื่องมือการตรวจวินิจฉัย

1. เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) 

 • การตรวจเอกซเรย์ ปอด (Chest x-ray), แขน, ขา, และกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย

2. เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray) 

 • การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง
 • การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วย การสวนแป้ง
 • การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี
 • การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก

3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG)

 • การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคลมชัก
 • การตรวจชนิดของโรคลมชัก
 • การตรวจเพื่อบอกตำแหน่งจุดกำเนิดการชัก
 • การตรวจประเมินปัญหาเรื่องความรู้สึกตื่นตัวผิดปกติ มีอาการสับสน ปัญหาเรื่องการนอนหลับ โรคสมองเสื่อมหรือโรคใดๆ ก็ตามที่ทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป
 • การตรวจวินิจฉัยอาการหมดสติ
 • การตรวจวินิจฉัยภาวะสมองตาย
 • การตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกสมอง

4. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) 

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย ได้แก่

 • การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ
 • การตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
 • การตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง
 • การตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง และอุ้งเชิงกราน
 • การตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
 • การตรวจหาความผิดปกติของกระดูก และข้อต่อต่างๆ เช่น การหัก การหลุด เป็นต้น

5. อัลตราซาวด์ (Ultrasound)

 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องด้วยการใช้คลื่นความถี่สูง เพื่อหาความผิดปกติต่างๆ เช่น ตับ, ตับอ่อน, ม้าม, ถุงน้ำดี, ไต, กระเพาะปัสสาวะ และช่องท้องทั่วๆไป ตลอดจนเส้นเลือดต่างๆ
 • การตรวจหาความผิดปกติ เช่น นิ่วที่ไต
 • การตรวจเพื่อยืนยันกับการตรวจอื่นๆว่าพบก้อนเนื้อ
 • การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ปีกมดลูก
 • การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
 • สามารถช่วยในการเจาะเพื่อดูดสารคัดหลั่ง หนอง หรือชิ้นเนื้อจากอวัยวะที่สงสัย เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา

6. อัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์

 • สามารถเห็นหน้า แขน ขา และเพศได้อย่างชัดเจน
 • สามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้ดีขึ้น เช่น การขยับแขน ขา หรือแม้แต่การหาวของทารก
 • สามารถตรวจได้ตลอดการตั้งครรภ์
 • ได้รับการรับรองจากสถาบันอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาว่าไม่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์
 • อายุครรภ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ อยู่ในช่วง 26 – 32 สัปดาห์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ คือ อายุครรภ์, ตำแหน่งของทารกในครรภ์, และปริมาณน้ำคร่ำ

7. การตรวจเต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram)

 • เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษที่ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับรังสีต่ำ
 • สามารถแยกความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของเต้านมได้ค่อนข้างชัดเจน
 • สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่พบในมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ค่อนข้างดี เนื่องจากการรักษาในระยะเริ่มแรกจะให้ผลดี และมีโอกาสหายขาดมากกว่า
 • เป็นเครื่องมือที่ให้ผลถูกต้องและแม่นยำสูง

8. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG) 

เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกความผิดปกติของโรคหัวใจ ได้แก่

 • การตรวจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • การตรวจกล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • การตรวจลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
 • การตรวจการเต้นผิดปกติของหัวใจ

9. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ความถี่สูง (Echocardiogram) หรือที่เรียกว่า อัลตราซาวด์หัวใจ

 • การตรวจหาความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของผนังหัวใจ
 • การตรวจสอบปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีด ในการบีบตัวของหัวใจแต่ละครั้ง รวมถึงความหนาและพยาธิสภาพของถุงหุ้มหัวใจ
 • การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจแต่กำเนิด
 • การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจพิการ
 • การตรวจวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ
 • การตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มหัวใจ

10. การตรวจสมรรถถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)

 • การตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน เพื่อทดสอบว่าเมื่อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ออกกำลังกายแล้วจะเกิดภาวะการขาดเลือดขึ้นหรือไม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 5232, 5233

Email: info@thaksinhospital.com