บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

          คลินิกสุขภาพเท้าและกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเท้า และโครงสร้างร่างกาย รวมถึงการออกแบบ แผ่นรองเท้า รองเท้า กายอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะบุคคลตามหลักชีวกลศาสตร์ โดยนักกายอุปกรณ์ ผู้ชำนาญการด้านเท้า

          Pediatrics and Orthotics Clinic at Thaksin Hospital provides examination and consultation to patients with foot and body structure problems. Our prosthetists & orthotists, who are also specialized in foot, expertly design custom orthotics, special shoes, and prosthetics that fit your needs.

ขอบเขตการบริการ / Services

 • ตรวจรักษาปัญหาสุขภาพเท้าทั่วไป เช่น ปวดส้นเท้า ปวดฝ่าเท้า ปวดหน้าเท้า เท้าแบน เท้าโก่ง
 • Check and treat common foot problems such as plantar fasciitis, Achilles tendinitis, Metatarsalgia, flatfoot, cavus foot
 • ตรวจรักษาสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งกลุ่มที่มีแผล และไม่มีแผล
 • Diabetic foot syndrome, with and without ulcers
 • ตรวจรักษาอาการเท้าผิดรูป เท้าบิด ภาวะหัวแม่เท้าเอียง นิ้วเท้าจิกลง
 • Foot deformities, bunions, claw toes
 • ตรวจสุขภาพเท้าของนักกีฬา และรักษา หรือเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬาตามประเภทกีฬานั้น ๆ
 • Care and treatment for athletes to enhance performances
 • ตรวจโครงสร้างเท้าเด็ก เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาเท้าผิดรูป และปัญหาเท้าที่อาจเกิดในอนาคต เช่น เท้าแป เท้าปุก เป็นต้น
 • Examine child’s foot structure for youth to screen and prevent deformities or other disorders such as club foot, flat feet.
 • ประเมิน ออกแบบ และผลิตรองเท้าสุขภาพ รองเท้าเบาหวาน แผ่นรองภายในรองเท้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เฉพาะบุคคลตามหลักชีวกลศาสตร์ของร่างกาย
 • Evaluate, design, and create therapeutic shoes, diabetic shoes, insoles, other assistive products customized to each individual biomechanics.
 • แนะนำการดูแลเท้า และเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมในบุคคลทั่วไป
 • Consultation on foot care and proper shoe fitting.
 • ตรวจรักษาผู้มีโรคทางระบบประสาท พร้อมกับออกแบบกายอุปกรณ์เฉพาะบุคคล เพื่อการรักษาที่เหมาะสม เช่น ผู้ป่วยสมองพิการ (Cerebral Palsy) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Accident) ผู้ป่วยอัมพาต (Hemiplegia, Paraplegia)
 • Treatment and customized Prosthetics & Orthotics for patients with neurological disorders inclyding Cerebral Palsy, Cerebrovascular Accident, Hemipleglia, Parapleglia.
 • ตรวจรักษาผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะ ในส่วนของรยางค์บนและรยางค์ล่าง พร้อมกับออกแบบกายอุปกรณ์เทียม (แขนเทียม, ขาเทียม) ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
 • Treatments and customized Prosthetics & Orthotics for patients for disabled patients with dismembered upper and lower limbs
 • ดูแลการใส่กายอุปกรณ์ชนิดสำเร็จรูป ให้เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น การใส่เฝือกพยุงคอ, การใส่อุปกรณ์พยุงข้อเข้า, การใส่อุปกรณ์พยุงข้อเท้า เป็นต้น
 • Maintenance care for Prosthetics & Orthotics per doctor’s recommendation such as neck brace, knee brace, ankle brace, etc.


เวลาทำการ: 

วันเสาร์แรกของทุกเดือน       เวลา 09.00 – 16.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทักษิณ

โทร 0-7727-8777 ต่อ 5252

Email: info@thaksinhospital.com