บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

       ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลทักษิณ ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องสวนหัวใจที่ทันสมัย ให้การตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด


ขอบเขตการบริการ

1. การคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจ

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)
  • การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index : ABI )
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
  • การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)


2. การตรวจและรักษาโรคหัวใจ

  • การสวนหัวใจและการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram : CAG) คือ การฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูลักษณะการตีบตัน หรืออุดตันของหลอดเลือดหัวใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ Echo / EST ผิดปกติ
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) คือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยการใช้บอลลูนและขดลวดใส่ขยาย เพื่อรักษาสภาพของหลอดเลือดไม่ให้กลับมาตีบซ้ำ
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) คือ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อช่วยแก้ไขจังหวะการเต้นของหัวใจให้กลับมาเป็นปกติ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการร่วม เช่น ความดันโลหิตตก มีอาการวูบ เวียนศีรษะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4352, 4353

Email: info@thaksinhospital.com